Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Aqua Medic Poland Bartosz Blum (wersja 01.2023)

1. DEFINICJE:

Sprzedawca - firma 'Aqua Medic Poland' Bartosz Blum, 62-006 Janikowo, Asfaltowa 3, NIP 845-143-31-36. Działalność jest zarejestrowana w CEIDG (www.ceidg.gov.pl)

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.sklep.aquamedic.pl

Kupujący – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego lub zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży drogą mailową

Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub – w wypadkach przewidzianych przez przepisy prawa – ograniczoną zdolność do czynności prawnych, zawierająca ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystająca z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

Przedsiębiorca - przedsiębiorca w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego, tj. osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zawierający ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży lub korzystający z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Sprzedawcą i Kupującym na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego

Dowód Zakupu – paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę 

2. ZAMÓWIENIA TOWARÓW. Towar można zamawiać ze sklepu za pomocą modułu sklepu lub wysyłając mail na adres info@aquamedic.pl z wszystkimi danymi teleadresowymi niezbędnymi do zrealizowania umowy. Nie przyjmujemy zamówień telefonicznie.  

2.A. SPRZEDAŻ POZA GRANICAMI POLSKI. Nasz sklep internetowy nie sprzedaje produktów poza granicę Polski.  Nie wysyłamy żadnych produktów do krajów UE oraz krajów trzecich.

3. ODMOWA REALIZACJI ZAMÓWIENIA. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, jeśli między innymi dane klienta są niepełne, nieprawidłowe, nie można nawiązać kontaktu z klientem, jego adres e-mail jest nieprawidłowy.    

4. OBSŁUGA ZŁOŻONEGO ZAMÓWIENIA. Po złożeniu zamówienia obsługa sklepu kontaktuje się z Państwem w celu ustalenia szczegółów wysyłki. Otrzymacie Państwo na życzenie numer listu przewozowego oraz przybliżony czas realizacji. Większość produktów prezentowanych w sklepie jest dostępna od ręki, niemniej jednak w przypadku całkowitego lub częściowego braku towaru zostaną Państwo poinformowani i zostaną ustalone dalsze kroki realizacji zamówienia. Zastrzegamy zgodnie z Dz.U. z 31 marca 2000 r. nr 22, poz. 271 dostawę najpóźniej do 30 dni od daty złożenia zamówienia.   

5. DOSTAWA TOWARÓW - PRZESYŁKA KURIERSKA. Po złożeniu zamówienia, w zależności od wagi, wartości zamówienia i gabarytów przesyłki, nasz personel ustali koszty wysyłki (koszty wahają się od 0,00 zł do 300,00 zł – w przypadku akwarium na palecie; zwykle jest to kwota ca. 20 zł za przesyłkę, jeżeli jej masa nie przekracza 5kg).    

6. PŁATNOŚĆ. Przedmiotem sprzedaży są wszystkie wystawione produkty, a ceny nie są ofertą a jedynie zaproszeniem do składania ofert (w myśl art.71 Kodeksu Cywilnego). Ceny produktów, ceny zwierząt mogą się znacząco zmieniać ze względu na duże różnice kursów walut. Aktualne ceny znajdą państwo na stronie głównej sklepu w dziale CENNIKI PDF. Płatności po potwierdzeniu należy dokonywać na numer konta Santander / BZWBK - PL 19 1090 2835 0000 0001 5274 8116

7. PRZESYŁKA. W przypadku, kiedy przesyłka dotrze do Państwa uszkodzona, niekompletna, z niewłaściwym towarem, sklep powinien być o nich poinformowany w ciągu 24 godzin od otrzymaniu towaru - mailem na adres info@aquamedic.pl. W innym przypadku wszelkie roszczenia w sprawie ewentualnego odszkodowania lub dostawy zastępczej będą wykluczone.

8. GWARANCJA I REKLAMACJE. Na wszystkie produkty, z wyjątkiem żywych zwierząt, otrzymują Państwo 12-miesięczną gwarancję.

Podstawowym dokumentem do rozpatrzenia reklamacji jest paragon detaliczny lub zakupowa Faktura Vat na dany towar. W przypadku zakupu towaru na fakturę vat, okres gwarancji wynosi 12 miesięcy, rękojmi - 24 miesiące. Z reklamacji wykluczone są urządzenia z uszkodzeniami mechanicznymi oraz noszące ślady przeróbek, modyfikacji lub w przypadku elementów oświetlenia, elektroniki, automatyki, sterowania z oznakami zalania słoną lub słodką wodą. Gwarancją nie są objęte produkty zardzewiałe, gdzie rdza powstała w wyniku umieszczenia urządzenia w miejscu zawilgoconym lub okresowo zalewanym. Elementy elektroniczne i/lub metalowe nie przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z wodą lub środowiskiem o podwyższonej wilgotności powinny być instalowane i użytkowane w suchym środowisku (np. w specjalnie wydzielonej części szafki pod akwarium, gdzie nie ma wilgoci). Gwarancją nie są objęte także usterki wywołane brakiem okresowego czyszczenia pomp z osadów wapnia i innych zanieczyszczeń mechanicznych. Takie czyszczenie wirników i komór pomp powinno się odbywać regularnie, nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

W celu sprawnej obsługi zgłoszenia reklamacyjnego przyjmujemy sprzęt reklamacyjny z dołączonym wypełnionym formularzem reklamacyjnym, który można pobrać z naszej strony.

8. PRAWO KONSUMENTA I PRZEDSIĘBIORCY DO RĘKOJMI

8.1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego Konsumentem, przysługujących mu na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności na mocy przepisów Kodeksu cywilnego oraz Ustawy. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z przepisami, o których mowa w niniejszym punkcie, pierwszeństwo mają te przepisy.

8.2. Postanowienia Regulaminu dotyczące Konsumentów stosuje się również do Przedsiębiorcy, będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), który zawiera Umowę sprzedaży związaną bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, gdy jednocześnie z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla takiego przedsiębiorcy charakteru zawodowego. Weryfikacja tego, czy dana czynność ma zawodowy charakter, będzie odbywać się w szczególności w oparciu o dane z CEiDG w zakresie przedmiotu prowadzonej działalności na podstawie kodów PKD. Wobec kupującego, o którym mowa powyżej nie stosuje oraz art. 563 oraz art. 567 § 2 Kodeksu cywilnego.

Produkty oferowane w sklepie objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli Konsument zgłosił rękojmie Sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu to wada produktu istniała już w chwili jego wydania. Reklamacja na podstawie odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru z umową powinna być przekazana w następujący sposób:
- wysyłanie wiadomość email na adres info@aquamedic.pl
- listownie na adres Aqua Medic Poland Bartosz Blum ul Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo 

W reklamacji powinien znaleźć się dokładny opis rodzaju niezgodności, data jej wystąpienia, powinno być określone żądanie Klienta, nr zamówienia oraz dane kontaktowe, co ułatwi procedurę reklamacyjną.

Sklep rozpatruje reklamacje niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji wysłanej przez Klienta.

W przypadku braku informacji o sposobie rozpatrzenia reklamacji, w terminie określonym w pkt.4, reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

W przypadku uzasadnionej reklamacji, Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową, nieodpłatną naprawę lub wymianę produktu na nowy, obniżenia ceny lub istnieje możliwość odstąpienia od umowy. Sklep zwróci Klientów równowartość ceny całości dokonanej transakcji.

Odpowiedź w sprawię reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub inny podany adres korespondencji.

Sklep wydaje pisemne poświadczenie o zwrocie świadczenia.

Przykładowy formularz Reklamacyjny znajduję się na stronie zamówienia oraz dołączany jest do wiadomości e-mail przy zatwierdzeniu zamówienia.

9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

- wiadomością e-mail, na adres info@aquamedic.pl
- w formie pisemnej, na adres Aqua Medic Poland Bartosz Blum, ul. Asfaltowa 3, 62-006 Janikowo

Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

Konsument / Przedsiębiorca ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

- dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

- kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

- Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

- w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w której konsument / przedsiębiorąca wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

W przypadku skorzystania przez konsumenta / przedsiębiorcy z prawa odstąpienia od umowy, konsument/przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sklepu. Konsument/przedsiębiorca może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

Konsument/przedsiębiorca ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

Konsument/przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi / przedsiębiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Adres do zwrotu towaru:

Aqua Medic Poland Bartosz Blum
ul Asfaltowa 3
62-006 Janikowo

W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny 506 622 477, lub kontakt mailowy na adres: info@aquamedic.pl - w tym miejscu Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia tej procedury.

wersja Formularza Reklamacyjnego w formacie Adobe Acrobat PDF


formularz odstąpienia od umowy zakupu w w formacie Adobe Acrobat PDF

10. RODO - DANE OSOBOWE i PLIKI COOKIES

Sprzedawca – Aqua Medic Poland Bartosz Blum - jest Administratorem danych osobowych Kupujących. Dane osobowe przekazywane są w formularzu rejestracyjnym oraz w trakcie składania Zamówień.

Sprzedawca jako Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.

Jeśli korzystasz ze sklepu internetowego sklep.aquamedic.pl i strony www.aquamedic.pl takimi danymi są: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres IP. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies, które wykorzystujemy w serwisie internetowym naszego sklepu (adres IP).

Twoje dane osobowe zostały pozyskane przede wszystkim poprzez dobrowolne wypełnienie i przesłanie formularza przy zakupie towarów lub usług oraz wcześniejsze zaznaczenie wymaganej zgody na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem strony sklepu aquamedic.pl

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych Klientów jest wyrażona przez nich w toku rejestracji bądź składania Zamówień zgoda lub umowa zawarta pomiędzy Klientem a Aqua Medic Poland Bartosz Blum do zawarcia której dochodzi w wyniku przyjęcia Zamówienia do realizacji i dla wykonania której przetwarzanie Danych Osobowych Klienta jest niezbędne.

Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z realizacją umowy sprzedaży oraz celów reklamowo-marketingowych Aqua Medic Poland Bartosz Blum.

Podanie Danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży będzie niemożliwe.

Dane osobowe Klientów będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ww. umową, czyli do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z ww. umowy powiększonych o okres jednego roku liczonego od końca roku kalendarzowego. Dodatkowy okres roku przechowywania danych został ustalony na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem ewentualnej korespondencji, zaś liczenie okresu od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla wszystkich umów kończących się w danym roku. Powyższe okresy stosuje się również w przypadku wygaśnięcia umowy w wyniku odstąpienia od niej na podstawie uprawnień z tytułu rękojmi bądź w wyniku skorzystania ze szczególnych uprawnień przysługujących konsumentom.

Dane osobowe Klientów gromadzone przez Aqua Medic Poland Bartosz Blum nie będą udostępnianie podmiotom trzecim i żadnym innym organizacjom do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe Klientów mogą zostać ujawnione naszym podwykonawcom (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, agencje marketingowe, firmy przewozowe, dostawcy towarów realizujący bezpośrednio przesyłki, a także podmiotom obsługującym i ubezpieczającym płatności.

Klient ma prawo żądać od Aqua Medic Poland Bartosz Blum dostępu do swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych.

W związku z faktem przetwarzaniem Danych Osobowych Klientów przez Aqua Medic Poland Bartosz Blum, Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki Prywatności lub przetwarzania danych osobowych prosimy kierować do nas za pomocą poczty elektronicznej na adres info @ aquamedic.pl

11. WŁAŚCIWOŚĆ PRAWA i ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

Kupujący (konsument lub Przedsiębiorąca) może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich a podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, któremu podlega Sprzedawca, jest Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej we Poznaniu -sekretariat@poznan.wiih.gov.pl lub przez stronę internetową https://poznan.wiih.gov.pl

Złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

W przypadku braku możliwości polubownego rozwiązania sporu, sądem właściwym miejscowo do rozpatrywania sporów będzie sąd właściwy dla siedziby Aqua Medic Poland Bartosz Blum, a w przypadku Kupującego będącego Konsumentem sąd właściwy według zasad ogólnych.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta oraz przepisy o ochronie danych osobowych.

Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Klientem a Aqua Medic Poland Bartosz Blum na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.