indicator-resin

  • Dodaj recenzję:
  • 134,55 zł

Mieszane zloze z zywica jonowymienna do usuwania z wody osmotycznej krzemianów, azotanów i innych jonów. Specjalny sklad zywicy ogranicza wzrost okrzemków, glównie na cele akwarystyczne.

Uzywana jako ostatni etap oczyszczenia wody osmotycznej przez wychwycenie jonów. Redukuje wzrost okrzemków w przypadku, kiedy stezenie w wodzie kranowej jest zbyt duze i filtr RO nie jest w stanie usunac dostatecznej ilosci krzemianów.  

Zywice wklada sie do specjalnych modulów filtra (na przyklad filtr demineralizacyjny Aqua Medic, Aqua Medic platinium line plus, Top End Filter) lub innych kompatybilnych filtrów na takie zloza. Ilosc usuwanych z wody krzemianów jest zalezna od ilosci pozostalych rozpuszczonych soli w wodzie oraz tempa przeplywu przez zloze.

W zaleznosci od pozostalych po procesie odwróconej osmozy rozpuszczonych soli, wklad adsorbuje pozostalosci tychze jonów.

-     Zywica jednorazowego uzytku. W zywicy znajduje sie wskaznik zuzycia, który przebarwia sie w chwili zuzywania. Jesli przewodnosc wody zaczyna wzrastac, zywica przebarwia sie z niebieskiego do zielonego. Po przebarwieniu wklad z zywicy musi byc wymieniony.
-     Zywica nie nadaje sie do regeneracji.

Waga wypelnienia: 730 g, okolo 1000 ml.

Sklad:
Kopolimer DVB z trialkyamonowymi grupami w formie OH
Kopolimer DVB z grupami kwasu sulfonowego w formie H

Ostrzezenia o niebezpieczenstwie:                        
H318 powoduje uszkodzenie oczu.  

         


Instrukcje bezpieczenstwa:
P264 umyc dokladnie po uzyciu.
P280 nosic srodki ochrony osobistej rekawice/ubranie/okulary lub maske twarzowa.
P305 + P351 + P338 - w przypadku kontaktu z oczami – przemywac biezaca woda przez kilka minut. Jesli nosisz soczewki kontaktowe – natychmiast zdjac. Kontynuowac przemywanie.
P310 W przypadku polkniecia: Natychmiast skontaktowac sie z lekarzem i Centrum Toksykologii.
P501 utylizowac zgodnie z lokalnie obowiazujacymi przepisami.